ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

 

 

  1. Az adatkezelésre jogosult

 

TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.

székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.

e-mail cím: tarki@tarki.hu

 

  1. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelő a magánszemély érintettek személyes adatait az könyvolvasási és könyvvásárlási szokások átfogó vizsgálatával kapcsolatos felmérés céljából kezeli. Az adatkezelő a felmérés során rögzített adatokat elemzi, azokból statisztikákat készít. Az adatkezelő az érintett személyes adatait és a válaszait online kérdőív segítségével rögzíti. Ezen adatok az esetlegesen felmerülő adat pontosítás miatt kerülnek rögzítésre. Az érintett személyes adatai közül a név, az e-mail cím és a telefonszám.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Az adatkezeléshez való hozzájárulás a jelen tájékoztatás elfogadásával kerül megadásra.

 

  1. A kezelt adatok köre

 

Név, E-mail cím, Telefonszám

 

  1. Az adatfeldolgozásra jogosult

 

Sysweb Számítástechnikai Szolgáltató Kft

székhelye: 1157 Budapest, Zsókavár utca 55. 5. em. 23.

cégjegyzékszáma: 01 09 332373

 

Az adatfeldolgozó végzi az adatok gyűjtését, rögzítését, tárolását, rendszerezését, helyesbítését és törlését.

 

  1. Az adatkezelés időtartama

 

A rögzítéstől számított 12 (tizenkettő) hónap.

 

  1. Az adatok megismerésére jogosult személyek

 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a következő személyek férhetnek hozzá:

 

A személyes adatok megismerésére jogosult személyek a rögzített adatokat rendszerezik és elemzik, azokból demográfiai bontás szerinti statisztikát készítenek, illetőleg az adatkezelés időtartamának végeztével vagy – azt megelőzően – az érintett kérelmére az adatokat helyesbítik, vagy törlik.

 

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezeléssel összefüggésben bírósághoz fordulhat azzal, hogy az eljárás az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. fejezetei tartalmazzák.

 

Az adatkezelő elérhetősége: tarki@tarki.hu

 

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos minden egyéb tény, adat

 

Figyelemmel arra, hogy a felmérés keretein belül használt kérdőív anonim, az annak kitöltése során megadott személyes adatok [Nem, Életkor (év), Iskolai végzettség, Lakóhely típusa (falu / város), Megye], és a személyes adatok (Név, E-mail cím, Telefonszám) között az adatkezelő nem teremt kapcsolatot, a fenti két külön célból rögzítésre kerülő adatokat az adatkezelő nem kapcsolja össze, azokat egymástól függetlenül, külön kezeli.

 

Az érintett adatait az adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja, ahhoz az adatok megismerésére jelen tájékoztató szerinti jogosultakon kívül harmadik személy részére hozzáférést nem biztosít, azok megismerésére harmadik személy nem jogosult.

 

 

Budapest, 2023. április 3.